AYDINLATMA METNİ

KVKK AYDINLATMA METNİ

Fizyotek Spor Turizm Sağlık Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. (“Fizyoform ve/veya Şirket”) olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliğine büyük önem veriyoruz. Bu bilinçle sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun ve/veya KVKK”) ve ilgili mevzuat uyarınca tarafınıza sunulan hizmet kapsamında işlenen kişisel verileriniz hakkında bilgilendirmek isteriz.

1. İşlenen Kişisel Verileriniz

Fizyoform olarak siz değerli müşterilerimizle hizmet ilişkimizin kurulması, hizmet devamlılığının sağlanması, günlük işleyiş ve operasyonların yürütülmesi ile mevzuattan kaynaklanan sorumluluklarımızın yerine getirilmesi faaliyetleri kapsamında aşağıda yer alan kişisel verilerinizi işlemekte ve muhafaza etmekteyiz:

 • Kimlik bilgileriniz (Ad, Soyad, T.C. Kimlik Numarası ve/veya pasaport numarası, imza, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, boy kilo gibi sizi tanımlayabilecek kimlik verileriniz)
 • İletişim bilgileriniz (adres, telefon numarası, elektronik posta adresi ve sair iletişim verileriniz)
 • Randevu/kayıt bilgileri, talep şikâyet bilgisi, onay beyanı gibi müşteri işlem bilgileri,
 • Ücret, ödeme ve faturalamaya ilişkin bilgiler
 • Tıbbi öykü bilgileri, mevcut semptomlar, devam eden tedavi olup olmadığı bilgisi, kullanılan ilaçlar, uygulama/bakım/tedavi hizmetleri ile bunların bir sonucu olarak elde edilen sağlık bilgileriniz
 • İşlem öncesi ve işlem sırasında elde edilen fotoğraf, video gibi görsel kayıtlarınız
 • Fiziki ziyaret sırasında elde edilen kapalı devre güvenlik kamera kayıtları (CCTV)
 • Web sitesi, sosyal medya ve mobil cihazlardaki iletişim platformları üzerinden sağlığınıza ilişkin bilgiler dahil olmak üzere bizlere ilettiğiniz kişisel verileriniz.
 • Yasal bir süreç ve/veya uyuşmazlık bulunması halinde ilgili süreç kapsamında elde edilen hukuki işlem bilgileriniz.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi

Kişisel verilerinizi;

 • Talep ve başvurularının alınması,
 • Kayıt ve randevu süreçlerinin yürütülmesi ve takibi
 • Randevu hakkında sizi haberdar edebilme, bilgi sağlama ve hatırlatma
 • Sağlıklı yaşam merkezi olarak talebiniz doğrultusunda talep edilen hizmetin sunulması ve takibinin yapılması
 • İşlem sonrası gerekli kontrollerin gerçekleştirilmesi ve takibi
 • Almış olduğunuz hizmet karşılığında ödeme takibi ile faturalandırma süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sizlere sunduğumuz hizmetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla müşteri memnuniyetine yönelik çalışmalar yapılması,
 • Hizmetlerimize ilişkin soru veya şikayetlerinize yanıt verme,
 • İlgili mevzuat uyarınca ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,
 • Fiziksel mekan güvenliğinin temini,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun şekilde yürütülebilmesi
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini ile hukuki işlerin takibi ve yürütülmesi,
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgiler ile finansal kayıtların mevzuata uygun şekilde muhafazasının sağlanması amaçlarıyla işlemekteyiz.

Kişisel verilerinizi KVKK m.5’te yer alan bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için zorunlu olması veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak işlemekteyiz. Kanun’da yer alan işleme şartlarının mevcut olmadığı spesifik durumlarda ise kişisel verileriniz ve sağlık verilerinizin işlenmesine ilişkin açık rızanıza dayanmaktayız.

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz telefon, çağrı merkezi, e-posta, web sitesi iletişim formu ve diğer iletişim kanallarıyla merkez ve şubelerimize yazılı, sözlü, elektronik olarak ilettiğiniz bilgi ve belgeler aracılığıyla bizzat siz  ve yakınlarınızdan, uzman doktor, ilgili kurum ve kuruluşlarca beyan edilen ve çalışanlarımızca öğrenilen bilgilerin sistemlerimize kaydedilmesi, güvenlik kameraları gibi sistemler üzerinden otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır.

4. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Tarafınıza ait kişisel veriler aldığınız hizmet hakkında bilgilendirme kapsamında tarafınız, yasal temsilciniz, yetkilendirdiğiniz kişilere, doktorunuz ve diğer sağlık çalışanları ile yetkili kurum ve kuruluşlara, hizmetlerimizin yürütülmesinde destek aldığımız hizmet alt yapı sağlayıcıları ile ilgili süreç kapsamında gerekli olması halinde tedarikçilerimize aktarılabilecektir. Bunların dışında kişisel verileriniz mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında ve bildirimin zorunlu olduğu hallerde Bakanlık, Müdürlükler gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile gerektiği hallerde savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımıza ve hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ve yasal mevzuat gereği yetkili kişi ve resmi kurumlarla paylaşılabilecektir.

5. İlgili Kişi Olarak Haklarınız

İlgili kişi olarak Kanun’un 11.maddesi uyarınca;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

6. Haklarınızla İlgili Başvuru Yöntemleri

İlgili kişi olarak Şirketimize, KVKK ile ilgili talep ve bildirimlerinizi internet sitemizde yer alan başvuru formunu doldurarak, “Vital Fulya Plaza Teşvikiye Mah. Hakkı Yeten Cad. No:23/9 Şişli İstanbul” adresine elden ya da noter vasıtasıyla iletebilir, kvkk@fizyoform.com adresimize e-posta gönderebilirsiniz.